گزارشکار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

گزارشکار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

گزارشکار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

گزارش کار آز مدارهای الکتریکی که در این پست قرار دادیم بصورت کاملاً تایپ شده، در قالب pdf و در 49 صفحه ارائه شده است. این درس بعد از گذراندن درس مدارهای الکتریکی ارائه می شود که به بررسی عملی و آزمایش مدارهای الکتریکی می پردازد.

فهرست مطالب:

آشنایی با اسیلوسکوپ
مدارهای اصلی اسیلوسکوپ
تنظیمات پایه
کلید MODE
کنترل زمان
کنترل ولتاژ یا دامنه
اندازه گیری اختلاف پتانسیل
اندازه گیری اختلاف فاز
انتخاب وضعیت های DC, AC, GND
آزمایش شماره 1: مدارهای مقاومتی
آزمایش شماره 2: مدار RC
آزمایش شماره 3: کلید زنی در مدارات خارنی
آزمایش شماره 4: مدار RL
آزمایش شماره 5: مدارات مرتبه دوم
آزمایش شماره 6: اعمال انواع موج ها به ورودی و نمایش پاسخ سیستم
آزمایش شماره 7: اندازه گیری اختلاف فاز، منحنی لیساژور
پیوست 1: محاسبه تابع تبدیل مدارات RL
پیوست 2: محاسبه ولتاژ خازن های سری
پیوست 3: تحلیل مدارات سری موازی RC
پیوست 4: تابع تبدیل مدارات سری موازی RC
پیوست 5: تحلیل مدارات سری موازی RC
منابع


خرید آنلاین